(11-78, Songdo-dong) 21, Venture-ro 100 beon gil,Yeonsu-gu, Incheon Korea 22013Phone : +82-32-721-7433 / Fax : +82-32-721-7440C.E.O / CHAI, HEE-DONG